Regulamin Programu Lojalnościowego

Program Lojalnościowy
 1. Organizatorem Programu Lojalnościowego jest:
  IQBIZNES.PL Adam Grzesik, Opole, Plac Wolności 4-5
 2. Program organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 3. Uczestnikiem Programu Lojalnościowego, może być każdy klient Organizatora, który dokonuje zakupu usług lub towarów u Organizatora. Zasady uczestnictwa w programie określa wyłącznie niniejszy regulamin.
 4. Poprzez przystąpienie do Programu Lojalnościowego Uczestnik dobrowolnie udostępnia organizatorowi swoje dane osobowe w związku z uczestnictwem w Programie Lojalnościowym i udziela zgody na ich gromadzenie, systematyzowanie i przetwarzanie w celach operacyjnych i marketingowych.
 5. Dane osobowe podlegają ochronie przewidzianej w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.Nr 101 z 2002r. poz.926 z późniejszymi zmianami).
 6. Uczestnik bierze udział w Programie Lojalnościowym dokonując zakupów usług lub produktów u Organizatora.
Uczestnictwo w Programie Lojalnościowym
 1. Przystąpienie do Programu Lojalnościowego następuje poprzez przekazanie Organizatorowi prawidłowo wypełnionego formularza zgłoszeniowego oraz akceptację niniejszejgo regulaminu. Formularz zgłoszeniowy może być przekazany w formie pisemnej lub elektronicznej.
 2. Uczestnik Programu może brać udział w Programie tylko osobiście, a jego uczestnictwo nie podlega przeniesieniu na inne osoby.
 3. Uczestnik ma prawo w dowolnej chwili zrezygnować z udziału w Programie Lojalnościowym, składając stosowane oświadczenie w siedzibie Organizatora. Rezygnacja następuje ze skutkiem natychmiastowym.
 4. Uczestnik może sprawdzić swoją liczbę punktów w siedzibie Organizatora.
Przyznawanie punktów w Programie Lojalnościowym
 1. Za każdy zarejestrowany zakup Uczestnikowi przyznawane będą punkty w Programie Lojalnościowym. Punkty przyznawane będą według zasady, że każde 50 zł (słownie: piećdziesiąt złotych) wydane u Organizatora oznacza przyznanie 1 punktu (słownie: jednego punktu) w Programie Lojalnościowym.
Wymiana punktów na nagrody
 1. Uzyskane przez Uczestnika punkty w Programie Lojalnościowym mogą być wymieniane wyłącznie na nagrody, stosownie do liczby posiadanych punktów. Lista nagród dostępna jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej Orgranizatora.
 2. Nagrody należy odbierać w siedzibie Organizatora.
 3. Uczestnik powinien zgłosić Organizatorowi chęć odbioru nagrody, minimum 3 dni robocze przed planowanym terminem odbioru. Brak zgłoszenia we wskazanym terminie może skutkować niedostępnością danej nagrody w siedzibie Organizatora.
 4. Zgłoszenia chęci odbioru nagrody można dokonać telefonicznie lub drogą elektroniczną.
 5. Odebranie nagrody skutkuje zmniejszeniem Stanu Konta Uczestnika o liczbę punktów niezbędnych do odebrania wybranej nagrody.
 6. Organizator ma prawo poprosić Uczestnika o pisemne potwierdzenie odbioru nagrody w chwili jej wydania.
 7. Suma wartości nagród, uzyskanych przez Uczestnika nie może przekroczyć jednorazowo kwoty 200 zł (słownie: dwieście złotych).
 8. W przypadku Uczestnika, który uzyskał jednorazowo w Programie Lojalnościowym nagrodę o wartości powyżej 200 zł (słownie: dwieście złotych), przychód z tytułu otrzymania tej nagrody łączy się z innymi przychodami uzyskanymi przez Uczestnika w danym roku podatkowym, jak również na Uczestniku ciąży obowiązek rozliczenia się z właściwym urzędem skarbowym. Uczestnik Programu otrzyma od Organizatora w terminie przewidzianym przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa deklaracje według wzoru PIT–8C, umożliwiające dokonanie stosownych rozliczeń.
 9. Nagrody w Programie Lojalnościowym wydawane będą zgodnie z przepisami prawa podatkowego.
 10. Punkty nie podlegają wymianie na pieniądze.
Wygaśnięcie punktów
 1. Jeśli nie postanowiono inaczej Punkty wygasają po upływie roku od momentu ich przyznania Uczestnikowi, jeśli nie zostały w tym czasie wymienione na nagrody zgodnie z zasadami Programu. Punkty będą odliczane automatycznie z konta Uczestnika.
Zakończenie Programu Lojalnościowego
 1. Program Lojalnościowy prowadzony jest na czas nieoznaczony.
 2. Organizator zastrzega prawo, iż może zawiesić lub zakończyć funkcjonowanie Programu Lojalnościowego. Informacja o takiej decyzji zostanie przekazana Uczestnikom co najmniej na 30 dni przed zawieszeniem lub zakończeniem Programu Lojalnościowego poprzez zawiadomienie telefoniczne lub e-mailowe. Organizator zastrzega, iż możliwość wymiany punktów na nagrody będzie możliwa w terminie określonym w zawiadomieniu. Po tym terminie wymiana punktów nie będzie możliwa.
Dane osobowe
 1. Administratorem danych osobowych uczestników Programu Lojalnościowego jest Organizator.
 2. Organizator będzie przetwarzał następujące dane osobowe: imię, nazwisko, adres e-mail, telefon.
 3. Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane dla celów realizacji i uczestnictwa w Programie Lojalnościowym.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do udziału w Programie Lojalnościowym.
 5. Każdy uczestnik ma możliwość wglądu i aktualizacji danych osobowych dotyczących jego osoby. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Programie Lojalnościowym, dane osobowe uczestnika są usuwane.
Postanowienia Końcowe
 1. Dla wszystkich praw i obowiązków, jakie wynikną z niniejszego regulaminu, właściwe jest prawo polskie.